කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය
20 වෙනි සැතපුම් කණුව
කටුනායක.

 

සිද්ධස්ථානය වෙත සියළුම ලිපි, පහත සඳහන් ලිපිනයට, සිද්ධස්ථාන ලේකම් මහතා වෙත යොමු කරන්න.

 

සිද්ධස්ථාන ලේකම්,
කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය
20 වෙනි සැතපුම් කණුව
කටුනායක.