අමතන්න


නම*

ඊ-මේල්*

දුරකථනය

මාතෘකාව*

පණිවිඩය*

* අවශ්‍යයි

ඔබේ IP සටහන : 104.199.70.88

Location :

Our Lady of Katunayake's Shrine, 20th Mile Post, Katunayake, 11450. Sri Lanka.

 

Location Map :