ගැලරිය

වීඩියෝ ගැලරිය 

පින්තුරු ගැලරිය

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, සිය අපොස්තුළුවරයේ 48 වන නත්තල් දිව්‍ය පූජාව සිදුකරනු ලබයි