මාධ්‍ය සාකච්ඡා

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා සම්බන්ධව මාධ්‍ය ආයතනයන්හි සමාජිකයන්ට මාධ්‍ය සාකච්ඡා සඳහා අවස්ථාවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම්, තම අනන්‍යතාවය සහතික කරමින් සහ තම අවශ්‍යතාවය සඳහන් කරමින් කල්වේලා ඇතිව තැපැල් මගින් ලිපියක් පහත සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතුයි. අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක විසින් අදාල ඉල්ලීම සලකා බලා අනුමත කරනු ලැබුවහොත් ඒ සඳහා දිනයක් සහ වේලාවක් ලබාදෙනු ඇත. සියළු මාධ්‍ය සාකච්ඡා මෙහෙයවනු ලබන්නේ අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක විසිනි.

 

අධ්‍යක්ෂක,
අපොස්තලිකාසන මාධ්‍ය කාර්යාලය,
කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය,
කටුනායක.