අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලය මගින් පාලනය කරනු ලබන Apostolic Tribune නම් වූ අපගේ ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවිය පසුගිය සතියේ සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක් වූ අතර, මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම යථා තත්වයට පත්කර ඇති බව අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා සතුටින් දන්වා සිටියි.

 

වෙබ් අඩවිය වෙත එල්ල කර තිබූ සයිබර් ප්‍රහාරයේ තරම හා සසඳා බලන විට, පසුගිය සතියේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ පාස්කු දේව මෙහෙයන් පිළිබඳව අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයෙන් මෙහෙයවනු ලබන කටයුතු ද නොපිරිහෙලා ඉටුකරමින්, අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ නිලධාරීන්ගේ කැපවීම නිසා, විගසින් Apostolic Tribune වෙබ් අඩවිය යථා තත්වයට පත්කර ගැනීමට හැකි වූ බව ද අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.