මාස තුනක පමණ කාලයක් වන්දනාකරුවන් සදහා වසා තැබුන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය ජූනි 20 වෙනි පසුගිය සෙනසුරාදා සවස නැවතත් විවෘත විය.

 

සෞඛ්‍ය නීතීන්ට අනුව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුල රැස්වී සිටීම සදහා බැතිමතුන්ට සියළු පහසුකම් සලසා දීමට සිද්ධස්ථාන පාලක මණ්ඩලය ද අපොස්තලික ආරක්ෂක සේවය ද කටයුතු කර තිබුනි.

 

අසිරිමත් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ නියමිත දුරස්ථභාවය රැකෙන ලෙසින් රැස්වී නිහඩව යාච්ඤා කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබුනේ, නිහඩව පුද කිරීමට නව යාච්ඤාවක් ද හදුන්වා දෙමිනි. යාච්ඤාව මුද්‍රිත පත්‍රිකා බැතිමතුන් අතට ලැබුනේ නොමිළයේය.

 

සිද්ධස්ථානයට ඇතුළුවන විටදීම අත් සෝදා ගැනීමට ද ක්‍රමවත් පහසුකම් සලස්වා තිබූ අතර, සියළු වන්දනාකරුවන් මුඛ ආවරණ පැළද සිටීම අනිවාර්‍ය විය.

 

ලබන සෙනසුරාදාත් සවස 5 සිට 6 දක්වා අසිරිමත් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ යාච්ඤා කිරීමට ද, රතු පෙට්ටියට ලිපි දැමීමට ද බැතිමතුන්ට සහ වන්දනාකරුවන්ට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

 

පසුගිය සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුල ස්ථාපිතව තිබූ නිර්මල මරියෝත්තමාවන්ගේ අසිරිමත් ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ යාච්ඤා කිරීම සදහා සවස 5 සිට 6 දක්වා කාලය ලබා දුන් අවස්ථාවේ දී බැතිමතුන් යාච්ඤා කරමින් සහ රතු පෙට්ටියට ලිපි දමමින් ද, දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වමින් ද ගත කල අයුරු මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.