‛‛නව හාස්කම් යාච්ඤාව මගින් ඔබ මරිය තුමියගේ නිර්මල හදවත විවෘත කරන්න. ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ මරිය තුමියගේ ආදරයයි’’ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලෙස ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ නව හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමට ආරම්භ කරමිනුයි. ඒ 2018 මාර්තු 10 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී යි.

 

විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් අමතා තව දුරටත් කතා කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා, මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව තම ජීවිත කාලය තුල මරිය තුමිය වෙත ලියනු ලැබූ අවසාන හාස්කම් යාච්ඤාව බවත්, මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය විශ්වාසයෙන් යුතුව කිරීමෙන් විපුල වරප්‍රසාද ලත් උත්තමාවිය වන නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙතින් විපුල වරප්‍රසාද ලබාගත හැකි බවත් ප්‍රකාශ කල සේක.

 

මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව ගිරව් මෙන් ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වෙලාවක උච්චාරණය කල යුතු යාච්ඤාවක් නොවන බවත්, මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව කිව යුතු තැනක්, වේලාවක්, ක්‍රමයක් ඇති බවත් වදාල ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ඒ පිළිබදව දීර්ඝව විස්තර කල සේක.

 

ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ, 2018 මාර්තු 10 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී නව හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමට සුළු වේලාවකට ප්‍රථම ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සැදැහැවතුන් අමතා නව හාස්කම් යාච්ඤාව පිළිබදව පැහැදිලි කරනු ලැබූ අන්දමයි