සීදූව පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා සීදූව පොලිස් ස්ථානයෙන් සමු ගත් අතර බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස වැඩ භාර ගත්තේය.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය ද අයත් වන සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට වසර සතරකට ආසන්න කාලයක් විශිෂ්ඨ සේවාක් කරනු ලැබූ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මංජු ලලිත් වික්‍රමසිංහ මහතා බෙලිඅත්ත නව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාවට, සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශය නියෝජනය කරමින් සහභාගි වීම සදහා ඇරයුම් ලබා සිටි අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා, එම අවස්ථාවට සහභාගි වීම පිළිබද ඡායාරූපයි මේ.