පිච්චමල් සුවඳ පැතිරෙන ලොව ඇති එකම එක අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව ප්‍රදර්ශණය කිරීම නොවැම්බර් 18 වෙනි සෙනසුරාදා ආරම්භ කරනු ලැබීය. ආශ්චර්යමත් ප්‍රතිමාව තැන්පත් කර ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී මෙම සේයාරුව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබූ අතර, දෙසැම්බර් 24 වෙනි ඉරුදින මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් මංගල දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ දී සහ දෙසැම්බර් 31 වෙනි ඉරුදින මධ්‍යම රාත්‍රී නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ දී, මෙම අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කෙරෙන අතර, පැයක කාලයක් බැගින් මෙම දින දෙක තුල දී ජනතාවට අසිරිමත් ප්‍රතිමාව සමීපයටම ගොස් යාච්ඤා කිරීමටත්, අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවෙන් විහිදෙන ප්‍රාතිහාර්යාත්මක පිච්චමල් සුවද විද ගැනීමටත් පහසුකම් සලස්වනු ඇත.

 

නොවැම්බර් 18 වෙනි සෙනසුරාදා ප්‍රදර්ශණය කිරීමට ආරම්භ කරනු ලැබූ අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව දෙසැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා දක්වා, සෙනසුරාදා දිනවල දී පමණක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ප්‍රදර්ශණය කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශ්‍රී ලංකාවේ දී දර්ශණය වූ එකම සිද්ධස්ථානය වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් භාරයේ තැන්පත් කර ඇති නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ මෙම ප්‍රතිමාව නිර්මල මරිය මෑණියන් විසින්ම එතුමියගේ සුරතට ගනු ලැබූ මේ ලොව ඇති එකම ප්‍රතිමාව වන අතර, එම ප්‍රතිමාව එතුමිය සිය සුරතට ගනු ලැබූ දිනයේ සිටම ප්‍රතිමාවෙන් පිච්ච මල් සුවද පැතිරීම මහාම පුදුමයකි.

 

පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන මෙම ආශ්චර්යමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කිරීමට පෙර, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ආශිර්වාද ගන්වනු ලැබූ ප්‍රතිමාවේ සේයාරුවක්, ප්‍රදර්ශණය කිරීමට අරඹනු ලැබූ නොවැම්බර් 18 වෙනි සෙනසුරාදා සිටම මෙම සේයාරුව ඉදිරියේ යාච්ඤා කරනු ලැබූ විශ්වාසිකයන්ට මරිය තුමිය වෙතින් පිහිට වරප්‍රසාද ලැබීමට පටන් ගෙන ඇත.

 

පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබන මීළග දිනය දෙසැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා වේ. මෙම දිනය අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබන අවසාන දිනය වේ.

 

සෙනසුරාදා සවස 6 ට හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව, පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන අසිරිමත් ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව ප්‍රදර්ශණය කෙරෙන අතර, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වන සැදැහැවතුන් සදහා මෙම අවස්ථාව උදාවේ. දෙසැම්බර් 09 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සැදැහැවතුන් දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වාගෙන, අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව ඉදිරියේ යාච්ඤා කරන අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි