ක්‍රි.ව. 1830 පැරිසියේ දී ද, ක්‍රි.ව. 1846 ලාසලෙට් හි දී ද, ක්‍රි.ව. 1858 ලූර්දුවේ දී ද, ක්‍රි.ව. 1871 පොන්ට්මෙන්හි දී ද, ක්‍රි.ව. 1876 පෙල්වොයිෂින්හි දී ද, ක්‍රි.ව. 1917 පාතිමාහි දී ද, ක්‍රි. ව. 1932 බෝරැං හි දී ද, ක්‍රි.ව. 1933 බැනර්හිදී ද මරිය මව් තුමිය දර්ශණය වූ අතර, එතුමිය ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ දී දර්ශණය වූයේ ක්‍රි.ව. 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දිනයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දර්ශණය වූයේ හෙවත් ශ්‍රී ලංකාවේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව දැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝයි. මේ අවස්ථාව වන විට එතුමිය විසි තුන් වතාවක් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන්ට දර්ශණය වී ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය පවසා ඇති විවිධ පණිවිඩ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ලොවට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර ඒ පණිවිඩ අතරේ ජපමාලය උච්ඡාරණය කරන ලෙස ද මරිය මාතාවෝ කර ඇති ඉල්ලීම් කීපයකි.

 

දෙව් මවුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ජපමාලය උච්ඡාරණය කරන මෙන් ජනතාවට උපදෙස් දීමට පමණක් කාලය මිඩංගු නොකර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් ද ජනතාව සමග එක්වී විටින් විට දෙව් මවුන්ට ජපමාලය උච්ඡාරණය කරන්නාහ. එවැනි ලස්සන දවසක් 2017 ජනවාරි 7 වෙනි සෙනසුරාදා උදා විය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දර්ශණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම සිද්ධස්ථානය වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේ දී, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2017 ජනවාරි 7 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සැදැහැවතුන් ද සමගින් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට ජපමාලය පුද කරනු ලැබූ අතර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් සමග සැදැහැවතුන් දෙව් මවුන් වෙත පුද කරනු ලැබූ, 2017 වසරේ ප්‍රථම ජපමාල උච්ඡාරණය ද එය විය.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් සමගින් 2017 වසරේ ප්‍රථම ජපමාලය 2017 ජනවාරි 7 වෙනි සෙනසුරාදා සවස දෙව් මවුන් වෙත ඔප්පු කිරීමෙන් පසු, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා දර්ශණ භූමියෙන් පිටත්ව යාමට පෙර සැදැහැවතුන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වටා රොක්වී උන්වහන්සේගේ ශුද්ධවූ දෝත් සිපගත් අවස්ථාවේ දී ගනු ලැබූ ඡායාරූප අතරින් ස්වල්පයකුයි ඔබට මෙහි දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ