නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, අභිනවයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ දර්ශණ භූමිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීම නිමිත්තෙන් 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ ‛‛මරිය ගී හඩ’’ ගීත සරණිය රසවත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ ගී නාදයන්ට මුසුවී, විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශණී නිර්මල කටුනායක අප ස්වාමි දූ වෙත බැති ගීයක් ගායනය කරනු ලැබූ අවස්ථාවයි මේ