කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය මුළුමනින්ම සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී, මුළු සිද්ධස්ථානයම උඩු යටිකුරු කරමින් යෝධ මහන්සියක් දරමින්, සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම භාරගෙන, අගනා නිමාවකින් යුතුව සිද්ධස්ථානය මුළුමනින්ම සංවර්ධනය කල, අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතාට ‛‛අපොස්තලික පිය ගෞරව උපහාර සම්මානය’’ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් ප්‍රධානය කිරීම 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි දින සන්ධ්‍යාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ ‛‛මරිය ගී හඩ’’ ගී සැඳෑවේදී සිදු කරනු ලැබූහ.

 

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ අභිමානවත් වාදන මධ්‍යයේ, අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතාට ‛‛අපොස්තලික පිය ගෞරව උපහාර සම්මානය’’ පමණක් නොව, ඒ මහතා කරනු ලැබූ අපිරිමිත කැපකිරීමට සිය කෘතගුණ දැක්වීමක් ලෙසින්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා, මනෝජ් චින්තක මහතාට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක චෙක් පතක් ද සිය පුද්ගලීක මුදලින් පිරිනමනු ලැබූහ.

 

පහත ඡායාරූප එම අවස්ථාවයි.