නව අපොස්තලික ධජය සහ නිල ලාංඡනය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් වෙත පිළිගැන්වීම 2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ දී සිදු විය. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ අභිමානවත් වාදන හඩ මධ්‍යයේ අපොස්තලික ලේකම් ඩබ්ලිවු. අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් පළමුව නව අපොස්තලික ධජය ද, දෙවෙනුව නව අපොස්තලික නිල ලාංඡනය ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන් වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය.

 

මේ ඡායාරූප එම අභිමානවත් අවස්ථාව පිළිබඳවයි.