2016 නොවැම්බර් 26 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ පවත්වනු ලැබූ සංගීත සන්ධ්‍යාව ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායම මගින් ජාතික ගීය ගායනය කරනු ලැබූ අවස්ථාව