කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අඩි නවයක් උසැති කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීම ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතින් 2016 සැප්තැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ගාම්භීරවත් ලෙස සිදු විය.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ දී මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීම සිදුවූ අතර, ප්‍රථමයෙන් කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීමෙන් අනතුරුව, ශුද්ධවු කුරුසියේ සන්ධ්‍යා මෙහෙය ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

 

සන්ධ්‍යා මෙහෙයෙන් පසුව ශුද්ධවු කුරුසිය සිපාචාර කිරීමේ අවස්ථාව එළඹුණි. මේ සඳහා විශේෂ කුරුස ප්‍රතිමාවක් ප්‍රධාන පීඨිකාවේ වම් පසින් ස්ථාපිත කර තිබූ අතර, පළමුවෙන් එම ස්ථානය වෙත පැමිණි ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා කුරුස ප්‍රතිමාවට සිය දෝත් තබා මඳ වේලාවක් යාච්ඤා කරනු ලැබූ සේක. ඉන්පසුව උන්වහන්සේ ශුද්ධවු කුරුසිය සිපාචාර කල අතර අනතුරුව රැස්ව සිටි බැතිමතුන්ට ද එම ශුද්ධවු කුරුසිය සිපාචාර කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබීය.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ශුද්ධවු කුරුසිය සිපාචාර කරනු ලැබූ අවස්ථාව මෙම සේයාරූ මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි