2016 මාර්තු 19 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නව අඩි කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීම සහ ශුද්ධවු කුරුසියේ සැඳෑ මෙහෙය, නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා කල් දමනු ලැබූ බව, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දේව මෙහෙයන් සංවිධාන කාර්‍යාලය මගින් නිවේදනය කර ඇත.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නව අඩි කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීම සහ ශුද්ධවු කුරුසියේ සැඳෑ මෙහෙය පවත්වනු ලබන දිනය තවම තීරණය කර නොමැත.