‛‛මේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට විවිධ පලාත්වලින්, විවිධ ජාතිකයන්, විවිධ ආගමීක විශ්වාසයන් දරන්නන් පැමිණෙනවා. විවිධ සභාවලට අයත් ක්‍රිස්තියානි ජනතාවද මෙහි පැමිණෙනවා. මේ සියළු දෙනාටම මරිය තුමී පිහිටාධාර වන්නේ එතුමියගේම දරුවන්ට පිහිට ලබාදෙන අම්මා කෙනෙක් ලෙසටයි. මරිය තුමී අයිති අසවල් ආගමේ අයට පමණයි, නැත්නම් ක්‍රිස්තියානින්ට පමණයි, නැතිනම් අසවල් සභාවට පමණයි කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. මරිය තුමිය ඔබටත් මටත් අප සියළු දෙනාටමත් අයිතියි’’ (අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා – දේශණය 04/09/2010)