මීගමුව, මුන්නක්කරයේ පදිංචි වෙනීරියස් ප්‍රනාන්දු සහ සෙල්වින් ප්‍රනාන්දු යුවල විවාහ දිවියට ඇතුළත් වූයේ 1994 ජනවාරි 27 වෙනි දිනයි.

 

විවාහ මංගල දිව්‍ය පූජාව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල පවත්වනු ලැබූ අතර, එදා එම විවාහ මංගල දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් විසිනි.

 

වෙනීරියස් සහ සෙල්වින් යුවලගේ යුග දිවියට විසි වසරක් පිරුනේ, 2014 ජනවාරි 27 වෙනි දිනයි.

 

විසි වසරක සාර්ථක යුග දිවියට දෙවි සමිඳුන්ට තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාව 2014 පෙබ්‍රවාරි 15 වෙනි දින සවස ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.

 

විසි වසරකට ප්‍රථම විවාහ ආශිර්වාදය දානය කරනු ලැබුවාවූ, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ම, විසි වසරකට පසු තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාව ද පැවැත්වීම විශේෂත්වයකි.

 

විසි වසරකට පෙර විවාහ දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබූ දර්ශණ දෙව්මැඳුර මේ දිනවල ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙමින් පවතින නිසා, තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වුනේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ය.

 

මෙම තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි වූ බැතිමතුන් සමග වෙනීරියස් සහ සෙල්වින් යුවලගේ දරු තිදෙනා ද විය.

 

දිව්‍ය පූජාවේ පක්‍ෂුරු පිදීමේ අවස්ථාවේ දී වෙනීරියස් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ සෙල්වින් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය පූජාසනය වෙත පැමිණ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් වෙත කාලිස් පාත්‍රයක් පූජා කල අතර, එදින තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාවේදී, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා විසින් එම කාලිස් පාත්‍රය පාවිච්චි කරන ලදී.

 

පහත සේයා රූ මගින් දැක්වෙන්නේ, 2014 පෙබ්‍රවාරි 15 වෙනි දින පැවති තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාවේ විවිධ අවස්ථාවන් සහ වෙනීරියස් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ සෙල්වින් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සිය දරු තිදෙනා ද සමගින් පූජාසනය වෙත පැමිණ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් වෙත කාලිස් පාත්‍රය පූජා කරනු ලැබූ අවස්ථාව ද, විසි වසරකට ප්‍රථම 1994 ජනවාරි 27 වෙනි දින, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදී වෙනීරියස් සහ සෙල්වින් යුවල විවාහ දිවියට ඇතුලත් වූ අවස්ථාවයි