මෙවර නත්තල වෙනුවෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ තැනෙන නත්තල් ගවලෙන ඉදිකිරීමේ කටයුතු පසුගිය ඉරුදින ආරම්භ වුනා. සෑම වසරකම සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිකරනු ලබන ගවලෙන, මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් විසින් ආශිර්වාද කරනු ලැබීම සිරිතක්.

 

මෙම වසරේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙය දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා රාත්‍රී 11.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

 

මෙවරද මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිද්ධස්ථාන භූමියේ නත්තල් ගවලෙන වෙත ගොස් එය ආශිර්වාද කරනු ලබන බව, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ දේව මෙහෙයන් සංවිධායක කාර්‍යාලය මගින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

 

පසුගිය වසරේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිකර තිබූ නත්තල් ගවලෙන, නත්තල් දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා ආශිර්වාද කරනු ලැබූ අයුරු ඉහළ ඡායාරූපයෙන් ද, පසුගිය වසර කීපයක, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිකරනු ලැබූ නත්තල් ගවලෙන් කීපයක් පහත ඡායාරූපවලින් ද ඔබට දැකගත හැකියි