ආශ්චර්‍යමත් අන්දමින් තම ශ්‍රී පතුල් සටහන්ද තබා මෙලොවට පත්කරනු ලැබූ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ පොදු ජන හමුව 2013 අගෝස්තු 17 සෙනසුරාදා දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී පැවැත්වුනි. අපොස්තුළු තුමෙකු වෙතින්ම පමණක් ලබා ගත හැකි ‛‛සත්‍යම අපොස්තලික ආශිර්වාදය’’ ලබා ගැනීම සඳහාත්, එම අපොස්තලික ආශිර්වාදය තම කුඩා දරුවනට ලබා දීම සඳහාත් ජනතාව මහත් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන අයුරු දැකගත හැකි විය.