ලෝකයේ විවිධ දේශයන්හි දර්ශණය වූ නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමිය ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ දර්ශණය වූයේ 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දිනය. එම දිනයේ සිට මේ දක්වා විසිතුන් වතාවක් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී ශ්‍රී ලංකාවේ දර්ශණය වී ඇත.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය අද ජනතාවට මරිය තුමියගෙන් පිහිට වරප්‍රසාද ලබාගත හැකි හාස්කම් පුද බිමකි.

 

මෙම හාස්කම් පුද බිමේදී දර්ශණය වූ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී ලොව ජනතාව සඳහා ප්‍රකාශ කර ඇති පණිවිඩ රැසකි. එම පණිවිඩ අතරින් කීපයකදී ම එතුමිය ජපමාලය උච්ඡාරණය කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති අතර, ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීමෙන් ලද හැකි විපුල වරප්‍රසාදයන් ද පැහැදිලි කර ඇත.

 

ජපමාලය උච්ඡාරණය කරන ලෙස මරිය තුමී ඉල්ලා ඇතත්, ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීමෙන් ලද හැකි විපුල වරප්‍රසාදයන් ද පැහැදිලි කර ඇතත්, අද නූතන සමාජයෙන් ජපමාලය ඉවතට තල්ලු වී යන සැටියක් දකින්නට ඇත.

 

මේ සියල්ලක් සැලකිල්ලට ගනිමින් අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා විටින් විට බැතිමතුන්ව ද එක්කාසු කර ගනිමින් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ජපමාලය උච්ඡාරණය කරනු ලබන්නාහ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේදී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී, දෙව් මවුන්ව විසිතුන් වතාවක්ම දෑසින් දැක ගැනීමේ භාග්‍ය ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා සමගින් ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීමට බැතිමතුන් ද දැඩි කැමැත්තක් දක්වනු ලබයි.

 

2013 මාර්තු 16 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා බැතිමතුන්ද සමගින් ජපමාලය උච්ඡාරණය කරනු ලැබුවේ ඉටිපහන් ආලෝකය මධ්‍යයේය. එම අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.