කිසිදු භේදයකින් තොරව ජන හදවත් දිනාගත් ‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානය’’ වසර දෙකකට ආසන්න කාලයකට පසු මාර්තු 2 වෙනිදා සවස යළිත් ආරම්භ විය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරියාවන් වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ගෞරවය සහ මහිමය පිණිස ද ආගම් භේදයකින් තොරව ජනතාවට පිහිට ලබාගැනීම පිණිස ද පැවැත්වෙන මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙය සඳහා ජනතාව විශාල ලැදියාවක් දක්වනු ලබයි.

 

සෑම මාසයකම පළමුවන සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙය පැවැත්වෙනු ඇත.

 

2013 මාර්තු 2 වෙනිදාට යෙදුන පළමුවන සෙනසුරාදා දිනයේ සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පවත්වනු ලැබූ සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයේ විවිධ අවස්ථාවන් පහත ඡයාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.