අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ අපොස්තලික අභිෂේකයේ 37 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් නුවරඑළියේදී පවත්වනු ලැබූ උන්වහන්සේගේ දේශණයට සවන් දීම සඳහා විශේෂ ආරාධනයක් ලැබ පැමිණ සිටි අපොස්තලික සේවාවන්ට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් දිවා භෝජන සංග්‍රහයන් පිරිනමනු ලැබීය.

 

ඡායාරූප සඳහා විස්තර :- අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ට සේවය කරනු ලබන නිලධාරීන් වෙනුවෙන් 2012 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින නුවරඑළියේදී පවත්වනු ලැබූ දිවා භෝජන සංග්‍රහයේ අවස්ථා කීපයක් පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි