අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සිය අයි පෑඩය (අප දන්නාතරමින්) ප්‍රසිද්ධියේ පාවිච්චි කරන අයුරු 2012 නොවැම්බර් 18 වෙනි ඉරුදින සවස අපට දැක ගත හැකි විය.

 

එදින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පැවති බැතිමතුන් කණ්ඩායමක් සඳහා වූ රැස්වීමේදී උන්වහන්සේ සිය අයි පෑඩය පාවිච්චි කරනු ලැබීය.

 

සිය නිල කටයුතු සඳහා නූතන තාක්ෂණයේ මෙවලම් යොදා ගැනීමට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා නොපැකිලව ක්‍රියාකරනු ලබයි. නොවැම්බර් 18 වෙනි දින සවස උන්වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති රැස්වීමේදී, බැතිමතුන් කණ්ඩායම අමතා කිව යුතු කරුණු බොහෝමයක් උන්වහන්සේ රැගෙන ආවේ සිය අයි පෑඩය මගිනි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා අපොස්තලික නිවහනේ උන්වහන්සේගේ කාමරයේදී සහ සිද්ධස්ථානයෙන් පිටත යන විට වාහනයේදී මෙම අයි පෑඩය පාවිච්චි කරන බවත්, මෙම අයි පෑඩය අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා විසින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත දැනට මාස කීපයකට ප්‍රථම ත්‍යාග කරනු ලැබුවක් බවත්, අපොස්තලික ලේකම් අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

 

බැතිමතුන් කණ්ඩායමක් සඳහා 2012 නොවැම්බර් 18 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු උයනේ දී අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ රැස්වීමේදී උන්වහන්සේ සිය අයි පෑඩය පාවිචි කල අන්දම පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි