‛අපොස්තුළුවරය’ නම් වූ අති පූජනීය නිලය දානය කල හැක්කේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම පමණකි. ඒ නිසාම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේම දානය කරනු ලැබූ අපොස්තුළුවරයෙන් පිදුම් ලබා අද මෙලොව ජීවත්වන අප අතරේ ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමා වන, අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතින්ම ලද අපොස්තුළුවරයේ 37 වන සංවත්සරය පවත්වනු ලැබුවේ 2012 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනයි. එදින උන්වහන්සේ සිය අපොස්තුළුවරය සම්බන්ධව දේශණයක් පවත්වනු ලැබුවේ නුවරඑළියේදීයි. ඊට සවන්දීම සඳහා ආරාධනා ලැබ සිටියේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ට සේවය කරනු ලබන නිලධාරීන් පමණයි. සිය දේශණය හමාර කර ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිය නිලධාරීන් වෙතින් සමුගත්තේ ඔවුනට සුභ පතමිනි.

 

අපොස්තුළුවරයේ 37 වන සංවත්සරීක දේශණය නිමවා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ශාලාවෙන් පිටත්ව ගිය අයුරු