2012 ඔක්තෝම්බර් 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වූ පොදු හමුව අවස්ථාවේදී මුලින්ම උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණියේ දක්ෂ ලී කැටයම් ශිල්පියෙකු වූ ප්‍රසන්න කුමාර දසනායක මහතායි.

 

දසනායක ලී කැටයම් ආයතනයෙහි නිර්මාර්තෘ වන ප්‍රසන්න කුමාර මහතා අත අගනා ලී කැටයම් යොදා සැකසූ පොත් රඳවනයක් ද විය. ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා පවත්වනු ලබන දේව මෙහෙයන් වලදී පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා ඔහුගේ දෑතේ සවියෙන් නිපදවූ එම පොත් රඳවනය, එම අවස්ථාවේදී ඔහු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ට තෑගි කලේය.

 

සතුටින් යුතුව එම ත්‍යාගය භාරගනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා, ප්‍රසන්න කුමාර දසනායක මහතාට ආශිර්වාද කරනු ලැබීය.

 

දසනායක ලී කැටයම් ආයතනයෙහි නිර්මාර්තෘ ප්‍රසන්න කුමාර දසනායක මහතා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී, අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත පොත් රඳවනය තෑගි කරනු ලැබූ අවස්ථාව පහත ඡායාරූප මගින් පෙන්නුම් කෙරේ.