ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙසූ ධර්මයේ අයිතිකරුවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේමයි. ඊළඟට උන්වහන්සේගේ අපොස්තුළුවරුන් පිරිසයි. මෙලොවින් සමුගෙන ස්වර්ගාරෝහණ වීමට පෙර ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ ප්‍රකාශ කල සේක. ‛‛මම ද කල්පාන්තය දක්වා සදහටම ඔබ හා සමග සිටිමි’’ (මතෙව් 28/20) ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ සදහටම ලෝකය දෙස බලා සිටින සේක. අපොස්තුළුවරුන් මගින් මේ ලෝකයේ අප සමග සිටින සේක. අපොස්තුළු තුමෙක් මෙලොව සිටීම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම මේ ලෝකයේ සිටීම වැනිය. අවුරුදු ගණනාවකට පසු නැවතත් මේ ලෝකයට අපොස්තුළු තුමෙකු ලැබී ඇත. එනම් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ නැවතත් අප අතර විසීමට පැමිණියාක් හා සමානය.

 

අද ලොව ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමා සහ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා පත්කරනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළු තුමාවන අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිය අපොස්තුළුවරයේ 37 වෙනි වර්ෂය සමාප්ත කරමින් 38 වෙනි අපොස්තලික වසර ආම්භ කරනු ලැබුවේ 2012 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින නුවරඑළියේදීය. එදින උන්වහන්සේ පවත්වනු ලැබූ දේශණයට සවන් දීමේ ඵෙතිහාසික වාසනාව ලැබුවේ අපොස්තලික සේවාවන්වල යෙදීසිටින නිලධාරීන් පමණකි. ඒ සඳහා ඔවුන් විශේෂයෙන් ඇරැයුම් ලබා සිටියහ.

 

දේශණය අවසානයේ ශුද්ධු අපොස්තුළු තුමා සිය 37 වන අපොස්තලික වසර සමාප්ත කරමින් ද, 38 වන අපොස්තලික වසර ආරම්භ කරමින් ද සිය අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කල සේක.

 

දේශනය අවසානයේ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිය අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කරනු ලැබූ අයුරු පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි