අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාව, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් අපොස්තුළුවරයට තෝරා පත්කර වසර 37 ක් සම්පූර්ණ වූයේ 2012 පෙබ්‍රවාරි 07 වෙනි දිනටයි. මෙලොව කිසිදු මනුෂ්‍යයෙකු විසින් දානය කල නොහැකි අති පූජනීය නිලයක් වූ ‛අපොස්තුළුවරය’ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම දානය කරනු ලබන්නකි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම තෝරා පත්කරනු ලබන්නන් සඳහා ‛අපොස්තුළු තුමා’ යන ශුද්ධවු නාමයද දෙනු ලැබුවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම විසිනි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී පත්කරනු ලැබූ ලොව දෙවන අපොස්තුළු තුමා වන අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා, එම උතුම් පූජනීය නිලය ලබා වසර 37 ක් සම්පූර්ණ වූ දිනය උන්වහන්සේ ගත කරනු ලැබුවේ නුවරඑළියේයි. එදින සිහිකරමින් උන්වහන්සේ පවත්වනු ලැබූ දේශණයට සවන් දීම සඳහා ආරාධනා ලැබ සිටියේ අපොස්තලික සේවාවන් සඳහා අනුයුක්ත වී සිටින නිලධාරීන්ය. දේශණය පැවැත්වීම සඳහා පැමිණි ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ව ඔවුන් මහත් බැතියෙන් පිළිගන්නා ලදී.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිය අපොස්තුළුවරයේ 37 වන සංවත්සරය සමරමින් පවත්වනු ලැබූ දේශණය සඳහා පැමිණි අවස්ථාව ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.