ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා සම්බන්ධව මාධ්‍ය ආයතනයන්හි සමාජිකයන්ට මාධ්‍ය සාකච්ඡා සඳහා අවස්ථාවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම්, තම අනන්‍යතාවය සහතික කරමින් සහ තම අවශ්‍යතාවය සඳහන් කරමින් කල්වේලා ඇතිව තැපැල් මගින් ලිපියක් එවා ඒ සඳහා තම අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව අපොස්තලිකාසන මාධ්‍ය කාර්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා 2012 ජූනි 15 වෙනි දින නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

 

ඉල්ලීම සලකා බැලීමෙන් පසු තමන් විසින් අනුමත කරනු ලැබුවහොත් දෙපාර්ශවයටම පහසු දිනයක් සහ වේලාවක් ලබා දෙන බවද, අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විශාන් මහතා විසින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවන් මෙහෙයවන බව ද මනෝජ් චින්තක මහතාගේ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

 

මාධ්‍ය සාකච්ඡා සඳහා කල් වේලා ඇතිව ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය වන්නේ,

 

අධ්‍යක්ෂක,
අපොස්තලිකාසන මාධ්‍ය කාර්‍යාලය,
කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය,
කටුනායක.