ක්‍රිස්තියාණින්ට කෙසේවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක්ප්‍රාප්තිය අමතක කරන්නට බැහැ – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා

‛‛ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධවූ උත්ථානය අපි සතුටින් සිහිපත් කරනු ලැබුවත්, කුමන අවස්ථාවක දී වත්, කෙසේවත්, අපට උන්වහන්සේගේ දුක්ප්‍රාප්තිය අමතක කරන්නට බැහැ. ක්‍රිස්තියානින් හැටියට උන්වහන්සේගේ කුරුසිය, උන්වහන්සේගේ ජීවිත පූජාව අමතක කරලා අපට ජීවත් වන්නට බැහැ. ඒ තුලින් සියලු කිතුනුවන් ජීවයක් ලබනවා. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධවු කුරුසයේ පූජාව අපි සිහිපත් කරන සෑම අවස්ථාවකදීම අපගේ හදවත් උන්වහන්සේ කෙරෙහි දයාබරව එසවෙනවා….