තම දෑස් ඉදිරියේම සතර වතාවක් දෙව් මවුන් සිදුකල ප්‍රාතිහාර්‍යය සිදුවන මීළඟ දිනය?

අප ආදරණීය නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන්ගේ මහත් වූ ප්‍රාතිහාර්‍යාත්මක සිදුවීමකට පසුගිය දා එනම් 2022 අගෝස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී මුහුණ දුන් සැදැහැවතුන් අදටත් ඒ අසිරිමත් සිදුවීම මහත් සෙනෙහසින් යුතුව සිහිපත් කරනු ලබයි.   කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය යනු නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වූ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම,…