ජේසු තුමන්ගේ උපත සිහිපත් කරන්නට මිනිසුන් සූදානම් වන බව දැන ගැනීමට හැකියාවක් සතුන්ට තිබේ නම් අහිංසක තිරිසන් සතුන්ගේ මර ලතෝනිය කෙසේ වෙයිද? – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරයි

‛‛නත්තල ලග එන විට කුඩා දරුවන් සන්තෝෂ වෙනවා. වැඩිහිටි අයත් සතුටු වෙනවා. නත්තල ලග එනවිට සන්තෝෂ වෙන තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මිනිසුන් අතරේම හැදෙන සතුන්. ඒ සතුන් සන්තෝෂ වෙන්නේ නත්තල ලග එන බව දැනගෙන නොවෙයි, නත්තල් ලග එන විට සතුන්ට වැඩියෙන් ආහාර ලැබෙන නිසයි. සතුන් දන්නේ නැහැ, ඔවුන්ට මේ වැඩියෙන් ආහාර ලැබෙන්නේ, ඔවුන්ගේ බර…