ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ආසිරි ගැන්වූ නව කුරුස ප්‍රතිමාව

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ නව කුරුස ප්‍රතිමාව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතින් 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ආසිරි ගන්වනු ලැබූ සේක.   කුරුස ප්‍රතිමාවක් ආශිර්වාද කරනු ලැබූ ලෝකයේ ප්‍රථම අපොස්තුළුතුමා වන්නේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝය.   කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ දී මෙම ආසිරි ගැන්වීම සිදුවූ අතර, මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව උසින්…

නව කුරුස ප්‍රතිමාව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ආසිරි ගන්වයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ නව කුරුස ප්‍රතිමාව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සිද්ධස්ථාන දර්ශණ භූමියේ දී ආසිරි ගන්වනු ලැබූ සේක.   විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ රැස්ව සිටි බැතිමතුන් ඉදිරියේ හරසරින් යුතුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතින් මෙම අඩි නවයක් උසැති කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීම සිදුවිය.  …

නව අඩි කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීම සැප්තැම්බර් 17 සෙනසුරාදා සවස

ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ඉහළින්ම ස්ථාපිත කෙරෙන, අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුව සහිත කුරුස ප්‍රතිමාව, සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් ආසිරි ගන්වනු ලබන සේක.   උසින් අඩි නවයක් වන මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගන්වනු ලැබීමේ සන්ධ්‍යා මෙහෙය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන දර්ශණ භූමියේ දී පැවැත්වෙන අතර, දේව…