කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක්

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් ලබා ගන්නා ලදී,   විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් යොදා ඇති අපොස්තලික ගුවන් විදුලි සේවය සහ අපොස්තලික රූපවාහිනී සේවය මෙන්ම විසි හතර පැය පුරා ක්‍රියාත්මක වන අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ ද අවශ්‍යතාවයන් සලකා බලා, වැඩි විදුලි දාරිතාවක් සහිත නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු…