අපොස්තුළුවරයේ 41 වෙනි සංවත්සර දා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙත, අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශගෙන් වටිනා අපූරු ත්‍යාගයක්

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තයෙන් අපොස්තුළුවරයට පත් වී වසර සතලිස් එකක් සම්පූර්ණ වූයේ 2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනයි.   වර්ෂ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සන්ධ්‍යාවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරයට ඔසවනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ එම අපොස්තුළුවරයේ සතලිස් එක් වසර සමරමින් 2016 පෙබ්‍රවාරි…