බංගලාදේශයේ පාසැලක අඩු ආදායම් ලාභී සියළුම දරුවන්ට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා පිහිට වෙයිබංගලාදේශයේ පාසැලක අඩු ආදායම් ලාභී සියළුම දරුවන්ට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා පිහිට වෙයි

විවිධ අපහසුකම් හා ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ තම පාසැල් කටයුතු කරගෙන යන බංගලාදේශයේ පාසැලක සියළුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා සම්පූර්ණ මාසයක් පුරා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර පසුගියදා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිරිනමනු ලැබීය. ආහාර පමණක් නොව පාසැලට අවශ්‍ය සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍යයන්ද, එම පාසල් සිසුන් සඳහා පාසල් උපකරණ ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් පිරිනමනු ලැබීය.   අන්තර්…