එකම වරදට දෙවරක් සමාව ඉල්ලන්න එපා, ඒක මනුෂත්වයේ ගුණාංගයක් – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරයි

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා 2014 පෙබ්‍රවාරි 22 වෙනි සෙනසුරාදා දින සවස ශුද්ධවු අපොස්තූළුතුමන්ලා වන පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු තුමන්ලාගේ නාමයන්ට කැපකර ඇති ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු උයනේදී පවත්වනු ලැබූ දිව්‍ය පූජාවේදී, සෑම භාෂාවකම ඇති ‛‛සමාව’’ නැමති වචනය පිළිබඳව රැස්ව සිටි බැතිමතුන්ට පැහැදිලි කරමින් සිය දේශණය පවත්වනු ලැබුවා.   ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ප්‍රකාශ…