ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ සෙනසුරාදා පොදු හමුව (2013 සැප්තැම්බර් 21)

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස දේව මෙහෙයෙන් පසුව අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන පොදු හමුව 2013 සැප්තැම්බර් 21 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද පවත්වනු ලැබුවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදීයි.   ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් අපොස්තුළුවරයට වරම් වරසාප්‍රද ලැබූ අපොස්තුළුවරුන් දසසතරදෙනා අතරින්, දසසතරවැන්නා වූද, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින්…

නවදින ජපමාල උච්චාරණයේ අටවන දිනයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සමගින් සැදැහැවතුන් දෙව් මවුන්ට ජපමාලය පුද කරයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම මේ දිනවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ අනුව සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත දෙව්මවු ප්‍රතිමාව සහිත මණ්ඩපය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා. එසේ ඉවත් කරන්නේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභිනව දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ඉදිරිපස ඉහළින්ම ස්ථාපිත කිරීම සඳහායි. මෙම ප්‍රතිමාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ 1984 වසරේ පෙබ්‍රවාරි…

මරිය තුමියගේ ඉල්ලීම අටවන දිනයේත් සපුරාලමින් රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වයි (2013 සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා)

අභිනවයෙන් ඉදිවෙමින් පවතින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර සහ ඒ ආශ්‍රිත පරිසරය නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු දැන් ආරම්භ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා මෙතෙක් අප සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිව ඇති දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමා මණ්ඩපය ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා.   මෙම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ආගම් භේදයකින් තොරව සැදැවත් ජනතාවගේ පූජනීය ගෞරවය දිනාගනු ලැබූ දෙව් මවු ප්‍රතිමාවක්.  …

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ පොදු හමුව (2013 සැප්තැම්බර් 14)

ශුද්ධෝත්තම  රොහාන් ලලිත් අපොන්සු  අපොස්තුළු තුමන්ගේ  ප්‍රධානත්වයෙන්  2013 සැප්තැම්බර් 14  වෙනි  සෙනසුරාදා සවස  පොදු හමුව කටුනායක  අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු  සහ  පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී පවත්වන  ලදී.   එදින විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ සිටි වන්දනාකරුවන් කිසිදු භේදයකින් තොරව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් වෙතින් ආශිර්වාදය ලබා ගත්තේ දැඩි ශ්‍රද්ධාවකින් යුතුවයි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම පත්කරනු ලැබූ අපොස්තුළු තුමෙකුගෙන්…

නවදින ජපමාල උච්චාරණයේ සත්වන දිනයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සමගින් සැදැහැවතුන් දෙව් මවුන්ට ජපමාලය පුද කරයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම මේ දිනවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ අනුව සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත දෙව්මවු ප්‍රතිමාව සහිත මණ්ඩපය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා. එසේ ඉවත් කරන්නේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභිනව දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ඉදිරිපස ඉහළින්ම ස්ථාපිත කිරීම සඳහායි. මෙම ප්‍රතිමාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ 1984 වසරේ පෙබ්‍රවාරි…

මරිය තුමියගේ ඉල්ලීම සත්වන දිනයේත් සපුරාලමින් රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වයි (2013 සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා)

අභිනවයෙන් ඉදිවෙමින් පවතින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර සහ ඒ ආශ්‍රිත පරිසරය නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු දැන් ආරම්භ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා මෙතෙක් අප සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිව ඇති දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමා මණ්ඩපය ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා.   මෙම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ආගම් භේදයකින් තොරව සැදැවත් ජනතාවගේ පූජනීය ගෞරවය දිනාගනු ලැබූ දෙව් මවු ප්‍රතිමාවක්.  …

සෑම සති අන්තයකම පැවැත්වෙන අපොස්තලික පිය පොදු හමුව (2013 සැප්තැම්බර් 7)

සෑම සති  අන්තයකම සෙනසුරාදා සවස  කටුනායක අප  ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙන  අපොස්තලික පිය පොදු හමුව 2013 සැප්තැම්බර් 7 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පැවැත්වුනි.   මෙම පොදු හමුවට සහභාගි වීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ හාස්කම් පුද බිම වෙත වන්දනාකරුවන් රැස්ව සිටියේ අද ලෝකයේ ජීවත්වන,…

නවදින ජපමාල උච්චාරණයේ සයවන දිනයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සමගින් සැදැහැවතුන් දෙව් මවුන්ට ජපමාලය පුද කරයි

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමේ සැලසුම මේ දිනවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ අනුව සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත දෙව්මවු ප්‍රතිමාව සහිත මණ්ඩපය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා. එසේ ඉවත් කරන්නේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභිනව දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ඉදිරිපස ඉහළින්ම ස්ථාපිත කිරීම සඳහායි. මෙම ප්‍රතිමාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ 1984 වසරේ පෙබ්‍රවාරි…

මරිය තුමියගේ ඉල්ලීම සයවන දිනයේත් සපුරාලමින් රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වයි (2013 සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා)

අභිනවයෙන් ඉදිවෙමින් පවතින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර සහ ඒ ආශ්‍රිත පරිසරය නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු දැන් ආරම්භ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා මෙතෙක් අප සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිව ඇති දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමා මණ්ඩපය ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා.   මෙම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ආගම් භේදයකින් තොරව සැදැවත් ජනතාවගේ පූජනීය ගෞරවය දිනාගනු ලැබූ දෙව් මවු ප්‍රතිමාවක්.  …

අපොස්තලික පිය පොදු හමුව (2013 අගෝස්තු 31)

අපොස්තලික  පිය පොදු හමුව 2013  අගෝස්තු 31 වෙනි දින පැවැත්වූයේ, කටුනායක  අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලයි. එදින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා, උන්වහන්සේ වෙත පැමිණි ජනතාවට සුපුරුදු ලෙසින්ම සිනහ මුසු මුහුණින් යුතුව ආශිර්වාද කල සේක. ඔවුන් අත තිබූ විවිධ ආගමීක භාණ්ඩ ආශිර්වාද කල සේක.   මේ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික…