තිස් අටවන අපොස්තලික වසර නුවරඑළියෙන් ඇරඹෙයි

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාව, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් අපොස්තුළුවරයට තෝරා පත්කර වසර 37 ක් සම්පූර්ණ වූයේ 2012 පෙබ්‍රවාරි 07 වෙනි දිනටයි. මෙලොව කිසිදු මනුෂ්‍යයෙකු විසින් දානය කල නොහැකි අති පූජනීය නිලයක් වූ ‛අපොස්තුළුවරය’ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම දානය කරනු ලබන්නකි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම තෝරා පත්කරනු ලබන්නන් සඳහා ‛අපොස්තුළු තුමා’ යන ශුද්ධවු…